ĪSTENOTĀS LIELĀKĀS AKTIVITĀTES

SOCIĀLĀS ATSTUMTĪBAS RISKA MAZINĀŠANA

Finansētājs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Mērķis:  veicināt pilsonisko tiesību un cilvēktiesību aizsardzību, diskriminācijas novēršanu, lai sabiedrībā rosinātu apziņu par to, ka neiecietība ir bīstama gan attieksmē, gan uzvedībā jebkurā dzīves jomā.

IEKĻAUJOŠA ĢIMENE, BĒRNUDĀRZS, SKOLA UN SABIEDRĪBA

Finansētājs: SOS Bērnu ciematu asociācija

Uzdevumi: izstrādāt pirmsskolu un skolu pedagogiem deviņas tālākizglītības programmas un programma vecāku informēšanai par iekļaujošo izglītību; sniegt profesionālas konsultācijas un supervīzijas vecākiem un pedagogiem.

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS MEHĀNISMI BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM

Finansētājs: EEZ finanšu instruments, Sabiedrības integrācijas fonds

Uzdevumi: īstenot daudzveidīgus iekļaujošus atbalsta pasākumus bērniem un jauniešiem sociālo un kognitīvo prasmju apguvei; izstrādāt un ieviest inovatīvu sociālos pakalpojumus; uzlabot informatīvās vides pieejamību; veikt mediatoru apmācības un, sociālo partneru (pedagogu, vecāku, sociālo darbinieku un citu speciālistu) izglītošanu, īstenot sabiedrības izpratnes un aktīvas līdzdalības veicinošas aktivitātes mērķa grupas tiesību aizstāvībā.

SOLIS PRETĪ BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

Finansētājs: EEZ finanšu instruments, Sabiedrības integrācijas fonds

Mērķis: veicināt bērnu un jauniešu speciālām vajadzībām integrāciju vietējā sabiedrībā, uzlabot viņu izglītības kvalitāti un mazināt viņu atstumtību, veicinot viņu tiesību un interešu aizstāvību reģionālajā, nacionālā un starptautiskajā līmenī.

Uzdevumi: izstrādāt iekļaušanas stratēģiskā ilgtermiņa plānu pašvaldībai, izstrādāt un īstenot iekļaujošus atbalsta pasākumus mērķa grupas bērniem un jauniešiem sociālo un kognitīvo prasmju apguvei.

ATBALSTA SISTĒMAS UZLABOŠANA ROMU BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

Finansētājs: EEZ finanšu instruments, Sabiedrības integrācijas fonds

Mērķis: sekmēt romu bērnu un jauniešu iekļaušanu izglītības sistēmā un darba tirgū, un viņu ģimeņu integrāciju sabiedrībā, veicinot sadarbību un starpkultūru dialogu sociālo atšķirību samazināšanai.

GODAM STRĀDĀJAM UN GODAM DZĪVOJAM: MŪSDIENU PERSONĪBAS UN TALANTI

Finansētājs: Zemgales NVO projektu programma

Mērķis: veidot valstiski patriotisku attieksmi iedzīvotājiem, radot piederības un atbildības izjūtas savai dzimtajai pilsētai un savai zemei Latvijai: cilvēku talantu, izcilības, uzņēmīguma un sasniegumu apzināšana un iedvesmošanās no tiem.

PILSONISKA AKTIVITĀTE UN ATBILDĪBA – VIENLĪDZĪBAS UN DEMOKRĀTIJAS PRINCIPU ĪSTENOŠANAS PAMATS

Finansētājs: Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO fonds”, Sabiedrības integrācijas fonds

Mērķis: stiprināt NVO un iedzīvotāju pašiniciatīvu grupu pilsonisko atbildību un attīstīt vienlīdzības un demokrātijas īstenošanas principus sociālā riska grupu vajadzību aizstāvībai.

Uzdevumi: īstenot izglītošanas un motivēšanas pasākumus vienlīdzības un demokrātijas principu efektīvākai īstenošanai un publicitātes pasākumi par NVO ieguldījumu sabiedrības un valsts attīstībā – pilsoniskas aktivitātes un atbildības stiprināšana.

PILSONISKA AKTIVITĀTE UN ATBILDĪBA – VIENLĪDZĪBAS UN DEMOKRĀTIJAS PRINCIPU ĪSTENOŠANAS PAMATS

Finansētājs: Latvijas Bērnu labklājības tīkls

Mērķis: veicināt ģimenes politikas attīstību un apzināt nepieciešamās politikas prioritātes periodam no 2019.gada.