Biedrība „Izglītības projekti” (IP) dibināta 2011. gadā ar mērķi stiprināt demokrātisku, multikulturālu un iekļaujošu sabiedrību un aizstāvēt dažādu sociālo grupu intereses dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Biedrības „Izglītības projekti” (IP) darbības uzdevumi ir:

  • veicināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu;
  • sekmēt Latvijas iedzīvotāju mūžizglītību;
  • rosināt bērnu un jauniešu līdzdalību sabiedrības attīstībā;
  • veicināt valsts un nevalstiskā sektora sadarbību.

Galvenās IP darbības aktivitātes:

  • veic valsts politikas īstenošanas analīzi un aizstāvības iniciatīvu iedzīvināšanu;
  • sniedz profesionālas apmācības un organizē dažāda veida izglītojošus pasākumus dažādām sociālajām grupām;
  • piedalās kā NVO eksperti darba grupās valsts un pašvaldību līmenī;
  • izstrādā priekšlikumus politikas veidotājiem un īstenotājiem;
  • izstrādā un īsteno projektus, iesaistot plašu vietējo iedzīvotāju loku.

IP sniedz savu profesionālo ieguldījumu savas mērķa grupas aizstāvībā plašā Latvijas teritorijā – visos reģionos, izņemot Rīgu.

IP panākumi un augstie rezultāti sasniegti, pateicoties spējai ne tikai saskatīt problēmas, bet arī rast efektīvākos to risinājumu ceļus. IP piesaistītajam personālam un jomu ekspertiem ir plaša darba pieredze un mūsdienīgs redzējums.